Obchodní podmínky

1. Použitelnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost TARESPA s.r.o. se sídlem Zborovská 1204/10, 150 00, Praha 5, Česká republika, IČ 05099145, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka č. C 258313 („TARESPA“) jako prodávající a na straně druhé jste Vy jakožto kupující přes webové stránky www.stadium-models.com (dále jen „webové stránky“).
Před objednáním produktů z této webové stránky si prosím pečlivě přečtěte tyto Všeobecné podmínky. Objednávkou našich produktů vyjadřujete souhlas s níže uvedenými podmínkami a prohlašujete, že jste kompetentní uzavírat právně závazné smlouvy a je Vám alespoň 18 let.
Pravidla, která se liší od těchto všeobecných podmínek, uznáváme pouze pokud jsou námi písemně potvrzena. To platí také pro odchýlení se od tohoto ustanovení vyžadující písemné dokumenty.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy a záruka

TARESPA prohlašuje a zaručuje, že:

1. Náklady na komunikaci na dálku nepodléhají žádným dalším poplatkům (TARESPA neúčtuje žádné další poplatky k částce účtované Vaším poskytovatelem internetu / operátorem, na rozdíl od smluvních dodávek).
2. Jste povinni zaplatit kupní cenu před přijetím zboží od TARESPA nebo provést zálohu anebo podobnou platbu za určité služby, pokud TARESPA tyto nabízí a Vy je požadujete.
3. TARESPA neuzavírá žádné dlouhodobé smlouvy.
4. Ceny zboží a služeb zobrazené na webových stránkách jsou uvedeny včetně a bez DPH, se všemi zákonnými poplatky (pokud existují). Náklady na dopravu se mohou lišit v závislosti na zvoleném způsobu dopravy, přepravci a způsobu platby.
5. Spotřebitelé mohou odstoupit od smlouvy (není-li dále stanoveno jinak) ve lhůtě 14 dnů počínaje dnem převzetí zboží (dle kupní smlouvy), a to písemně zasláním oznámení o odstoupení na adresu Showroomu společnosti TARESPA, Holečkova 34, Praha 5, PSČ 150 00, Česká republika.
6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, které TARESPA splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 2. o dodání zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli TARESPA a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 3. o dodání zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 4. o dodání zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 6. o dodání zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 7. o dodání zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 8. o dodání novin, periodik nebo časopisů;
 9. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
 10. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, TARESPA zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.

7. Náklady vzniklé v souvislosti s vrácením zboží (odstoupení od smlouvy) nebo náklady na vrácení zboží jiným způsobem než běžnou poštou, pokud to povaha takového zboží znemožňuje (odstoupení od smlouvy sjednané mimo provozovnu) nese spotřebitel. 
8. 
Jakékoli stížnosti lze zaslat na e-mailovou adresu info@tarespa.com nebo se lze obrátit na orgán dohledu či státního dozoru.
9. V případě dotazů se lze obrátit na kontaktní e-mailovou adresu info@tarespa.com.

Berete na vědomí, že zboží nabízené společností TARESPA je určeno k prodeji především v České republice.
Kupující bere na vědomí, že zboží, které má být reklamováno v rámci záruky, má být jím doručeno do České republiky.

3. Uzavření smlouvy

Vaše objednávka na webových stránkách je závaznou nabídkou k uzavření související smlouvy o nákupu se společností TARESPA.
Jsme oprávněni tuto nabídku do 14 dnů od přijetí přijmout nebo odmítnout. V případě odmítnutí je zasláno prohlášení týkajícího se daného odmítnutí.
Dokud nepřijmeme Vaši objednávku, není uzavřena žádná závazná kupní smlouva. Objednávka je přijata po odeslání potvrzovacího e-mailu zaslaného na kontaktní údaje Vámi uvedené v objednávce.

4. Dostupnost

Produkty a ceny jsou uvedeny na webových stránkách; produkty jsou k dispozici, pokud jsou na skladě. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornění změnit produkty nabízené na webových stránkách a omezit počet položek, které si návštěvník může zakoupit.
TARESPA nenese žádnou odpovědnost za nedostatek zboží na skladě nebo za nedostupnost produktů.
Jakýkoli komerční prodej nebo distribuce produktů TARESPA prodávaných na webových stránkách je přísně zakázán.
TARESPA si vyhrazuje právo omezit počet produktů (kusů), které mohou být prodány zákazníkovi.
TARESPA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky od zákazníka, pokud existuje důvodné přesvědčení, že zákazník porušuje tyto podmínky, nebo pokud se zákazník účastní podvodných nebo jiných trestných činů.
Vezměte prosím na vědomí, že po potvrzení Vaší objednávky nelze brát v úvahu žádné požadavky na její změnu nebo zrušení.

5. Výhrada plnění u nedoručitelného zboží

Pokud objednané zboží nelze dodat do 90 dnů ode dne následujícího po zaplacení objednávky, můžeme od smlouvy odstoupit, i když jsme dříve potvrdili, že jsme smlouvu uzavřeli. Pokud odstoupíme, budete informováni, že zboží není k dispozici, a bude Vám okamžitě vrácena částka, kterou jste již uhradili.

6. Cena a další náklady

Celková cena Vaší objednávky, včetně všech vedlejších a přepravních nákladů, byla uvedena na předchozí stránce nebo bude uvedena na konci procesu platby. Potvrzením objednávky prohlašujete, že souhlasíte s cenou zboží. Po dokončení objednávky cenu již nelze změnit.
TARESPA má sídlo v České republice. Upozorňujeme, že u zahraničních plateb kreditní kartou může instituce, která vydala Vaši kreditní kartu, účtovat poplatek za zahraniční transakci (přibližně 1–2%).

7. Platební podmínky

Kupní cena za objednané zboží je splatná v moment, kdy provedete objednávku prostřednictvím webových stránek www.stadium-models.com.
Platba může být provedena kreditní / debetní kartou (zadáním údajů o Vaší kartě na webových stránkách), PayPal nebo jinými alternativními způsoby platby (zadáním Vašich platebních údajů na webových stránkách / v aplikaci příslušného poskytovatele plateb).
TARESPA si vyhrazuje právo čas od času podle svého uvážení přidat nebo odebrat platební metody. Náš nárok na platbu můžete urovnat pouze použitím nenapadnutelných nebo konečných a neodvolatelných pohledávek.
Pokud platíte kreditní / debetní kartou nebo alternativními způsoby platby, vyhrazujeme si právo kontrolovat platnost karty, monitorovat parametry dostupnosti výběru, údaje o adrese a žádat o ověření u vydavatele karty nebo poskytovatele platebních metod. Potvrzujete, že použitá kreditní / debetní karta nebo platební metoda je vlastněna Vámi a že veškeré údaje, které nám v souvislosti s nimi poskytnete, včetně a bez omezení, jména a adresy, jsou úplné, správné a přesné. Dále potvrzujete, že kreditní / debetní karta je platná a zadané platební údaje jsou správné. Pokud nám instituce, která vydala kreditní kartu nebo platební metodu, odmítne autorizovat platbu, nebudeme akceptovat Vaši objednávku a nebudeme odpovědní za jakékoli zpoždění nebo nedodání a nejsme povinni Vás informovat o důvodu zamítnutí.
Nejsme zodpovědní za žádné poplatky ani jiné částky, které mohou být účtovány vydavatelem Vaší karty nebo bankou nebo poskytovatelem platebních metod v důsledku našeho zpracování platby Vaší kreditní / debetní kartou nebo jiného způsobu platby v souladu s Vaší objednávkou.
Pokud Vaše kreditní / debetní karta nebo platební metoda není denominována ve stejné měně jako Váš nákup provedený na webových stránkách, může být konečná cena účtována v měně Vaší karty nebo účtu. Tuto konečnou cenu vypočítá a účtuje Váš vydavatel karty nebo banka nebo poskytovatel platebních metod, a proto neodpovídáme za jakékoli náklady, výdaje, poplatky nebo jinou odpovědnost, které Vám mohou vzniknout nebo které můžete utrpět díky vydavateli Vaší karty nebo poskytovateli platební metody, který Vám účtuje jinou měnu, než je měna Vašeho nákupu, jak je zobrazena na webových stránkách.

8. Dodání a rezervace produktu

TARESPA se vždy snaží doručit zakoupené zboží v co nejkratším čase.
Objednané zboží je obvykle doručeno na dodací adresu, kterou poskytnete, naší smluvní doručovací službou do 5–7 pracovních dnů, po pracovním dni následujícím Vaši objednávku. Upozorňujeme však, že dodávky mohou trvat až 21 pracovních dnů.
V případě produktů vyrobených na míru může být dodací lhůta delší. V takovém případě Vás o předpokládaném datu dodání budeme informovat.
Pokud o to požádáte, budeme se snažit dodat zboží v určitou dobu, ale obecně nemůžeme učinit závazný slib. Dokud nebude zaplacena celá kupní cena, zůstává zboží naším majetkem.
Po přijetí musí být zkontrolována přesnost a úplnost zásilky.

9. Právo na odstoupení

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Produkty vyrobené na míru jsou z tohoto práva vyloučeny.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší po 14 dnech, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana, kterou jste uvedli a která je jiná než dopravce, fyzicky převezmete zboží do svého vlastnictví.
Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat e-mailem zaslaným na adresu info@tarespa.com.

Účinnost odstoupení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás přijali, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z Vašeho výběru jiného druhu dopravy než je nejlevnější typ standardního doručení nabízeného námi), bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Toto navrácení provedeme stejnými platebními prostředky, jaké jste použili pro původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě Vám v důsledku takové úhrady nevzniknou žádné poplatky.
Navrácení peněz můžeme podržet, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz o zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.
Zboží zašlete zpět bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy sdělíte své odstoupení od této smlouvy, na adresu showroomu společnosti TARESPA, Holečkova 34, Praha 5, PSČ 150 00, Česká republika. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů.
TARESPA nese náklady na navrácení zboží.
Náklady na dopravu při navrácení zboží hradí zákazník.
Zákazník musí vyvinout maximální úsilí, aby poslal produkty zpět v původním stavu s originálním obalem a k produktům musí být přiložen vyplněný formulář o navrácení zboží. 

10. Záruka a odpovědnost

TARESPA zaručuje, že produkt po obdržení Vámi nebude mít žádné vady. TARESPA Vám zejména zaručuje, že v okamžiku, kdy produkt obdržíte:

1.  Produkt má vlastnosti dohodnuté stranami nebo (pokud není dosaženo dohody) vlastnosti popsané společností TARESPA nebo výrobcem nebo Vámi očekávané s ohledem na povahu zboží a související reklamy.
2. Produkt lze použít pro účely uvedené společností TARESPA nebo pro účely, pro které se produkt tohoto druhu obvykle používá.
3. Produkt je dodáván v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
4. Produkt splňuje požadavky stanovené zákonem. 

Pokud je produkt shledán vadným do šesti měsíců od jeho obdržení, je produkt považován za vadný již při přijetí.
Pokud není stanoveno jinak, můžete reklamovat vadné spotřební zboží do 24 měsíců od přijetí. To neplatí pro:

 1. vady související se slevou;
 2. obvyklé opotřebení;
 3. vady způsobené běžným používáním nebo opotřebením a vady zjevné v okamžiku převzetí; nebo
 4. případy vyplývající z povahy případu.

Nesprávnou funkčnost nelze reklamovat, pokud jste o vadě věděli před převzetím produktu nebo pokud byla daná vada způsobena Vámi.
Vadné zlevněné / použité výrobky mohou podléhat spíše přiměřené slevě než výměně.

11. Osobní údaje

TARESPA prohlašuje a zaručuje, že všechny osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k plnění smlouvy uzavřené s Vámi.
Osobní údaje nebudou poskytnuty ani zpřístupněny třetím stranám, s výjimkou případů, kdy je takové poskytnutí nezbytné pro distribuci a platbu za objednané zboží (jméno, číslo účtu, dodací adresa).
Při nakládání s osobními údaji postupujete bez újmy na právech subjektu zveřejňujícího osobní údaje, zejména pak na právo na lidskou důstojnost a na ochranu Vašeho soukromého a osobního života před neoprávněným zásahem.
Osobní údaje, které jste dobrovolně poskytli pro účely vytvoření objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a ukládány v souladu s právními předpisy.
Povolujete společnosti TARESPA shromažďovat a zpracovávat poskytnuté osobní údaje za účelem plnění příslušné kupní smlouvy.
Podmínky ochrany osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách.
Zákazníci uplatňující reklamaci u TARESPA jsou povinni poskytnout své celé jméno, adresu, telefonní číslo a podpis (digitální podpis), přičemž takto poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely vyřízení reklamace a v souladu se zákonem.
Můžete přistupovat ke svým osobním údajům a upravovat je, požadovat vysvětlení a odstranění chyb a také vykonávat další příslušná práva.
Při získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů může TARESPA používat soubory cookie v souladu se směrnicí 95/46 / ES (směrnice o cookies), aby usnadnila poskytování informačních služeb, přičemž TARESPA zajišťuje, že uživatelé jsou si vědomi údajů a informací uložených na jejich koncových zařízeních. Podmínky používání cookies jsou k dispozici na webových stránkách. Uživatelé mohou zabránit ukládání souborů cookie do svých koncových zařízení například spuštěním funkce anonymního procházení.
Za účelem prevence kriminality a minimalizace škod si společnost TARESPA vyhrazuje právo odmítnout Vámi zadanou objednávku ze zablokované IP adresy uvedené na černé listině. V případě potíží s vytvořením objednávky se můžete obrátit na TARESPA prostřednictvím e-mailu info@tarespa.com.
TARESPA si vyhrazuje právo shromažďovat údaje o aktivitách uživatelů na webových stránkách a používat je v anonymizované podobě k vylepšení svých služeb.

12. Klauzule oddělitelnosti

Pokud jedno z ustanovení těchto všeobecných podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným, nebude tato skutečnost mít vliv na platnost ostatních ustanovení.

13. Zákaz postoupení

Vaše práva vyplývající z této smlouvy můžete převést na třetí strany pouze se souhlasem TARESPA.

14. Rozhodné právo

Smlouvy uzavřené podle těchto všeobecných podmínek podléhají českému právu s vyloučením jakéhokoli se odkazování na zahraniční právo. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se na tyto obchodní podmínky nevztahuje. Tato úmluva se vztahuje pouze do té míry, že neexistují žádná preventivní ustanovení práva státu, ve kterém má spotřebitel své obvyklé bydliště zakazující to. Praha je výhradním místem pro všechny spory, které mohou vzniknout z těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi. Společnost TARESPA je rovněž oprávněna podat žalobu v místě zákazníka.